Turizm & Araştırma Dergisi
Konaklama İşletmelerinde Turist Memnuniyetinin Değerlendirilmesi: Alanya İlçesi Örneği
"Evaluatıon Of Satısfactıon Of The Tourısm And Accommodatıon Establıshments In Alanya"
Turizm & Araştırma Dergisi, 2017; 6(2): 4-21
Havayolu Yolcu Talebinin Belirlenmesi: Eskişehir İli İncelemesi
Determination Of The Airline Passenger Demand: Case Of Eskişehir
Turizm & Araştırma Dergisi, 2017; 6(2): 22-37
Otel İşletmelerinde Uygulanan İnovatif Faaliyetlerin Rekabet Avantajı Üzerine Etkileri: Doğu Marmara Örneği
Effects of Applied Competitive Advantages in Providing Innovative Activities in Hotel Management: 
The Case of Eastern Marmara
Turizm & Araştırma Dergisi, 2017; 6(2): 38-58
Hasankeyf Halkının Turizmin Gelişimine Yönelik Tutumu
Hasankeyf Residents' Attitudes Towards Tourism Development
Turizm & Araştırma Dergisi, 2017; 6(2): 59-72
Ülkemizin Korunan Alanları İçin Sürdürülebilir Ekoturizm Yönetimi Ölçüt Ve Göstergelerinin Belirlenmesi
Defining Of Criteria And Indicators Of Sustainable Ecotourism Management For Protected Areas Of Our Country
Turizm & Araştırma Dergisi, 2017; 6(2): 73-94