Turizm & Araştırma Dergisi
Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği
Gastronomy Tourısm As A Element Of Destınatıon Attractıon: An Example Of Kastamonu
Turizm & Araştırma Dergisi, 2017; 6(1): 4-23
Ulusal Turizm Kongrelerinde Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Alanı İle İlgili Yayınlanan Bildiriler Üzerine Bir Araştırma 
Analysıs Of Publıshed Papers In Natıonal Tourısm Congress Proceedıngs In The Fıeld Of Gastronomy And Culınary Arts
Turizm & Araştırma Dergisi, 2017; 6(1): 24-39
Konaklama İşletmelerinde Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimin Tüketici Ve Oteller Açısından Değerlendirilmesi 
An Evaluatıon Of Electronıc Word Of Mouth In Hospıtalıty Industry For Consumers And Hotels
Turizm & Araştırma Dergisi, 2017; 6(1): 40-58
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin İngilizce Öğrenmedeki Başarısızlık Nedenleri 
The Causes Of Faılure In Englısh Learnıng For The Case Of The Undergraduate Tourısm Students
Turizm & Araştırma Dergisi, 2017; 6(1): 59-72
Günlük Tur Programları Oluşturmada Veri Madenciliği: A Grubu Seyahat Acentası Örneği
The Use Of Data Mınıng To Create A Daıly Tour Programs: A Sample Of A Group Travel Agency
Turizm & Araştırma Dergisi, 2017; 6(1): 73-87