Turizm & Araştırma Dergisi
Turizm Rehberliği Eğitimi Müfredatlarının Uygulama Yeterliliğinin Profesyonel Turist Rehberleri Bakış Açısıyla İrdelenmesi
An Evaluatıon For Professional Tourist Guıdance Education
Turizm & Araştırma Dergisi, 2016; 5(2): 4-19
Potansiyel İş Gücü Olarak Turizm Öğrencilerinin Etik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesine Yönelik Bir Uygulama
The Determınatıon Of Tourısm Students' Ethıcal Trends As Potentıal Labour: An Applıcatıon Towards Atatürk Unıversıty Tourısm Faculty
Turizm & Araştırma Dergisi, 2016; 5(2): 20-42
Otomasyon Dersi Alan Turizm Öğrencilerinin Önbüro Otomasyon Programlarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Determınıng The Attıtudes Of Tourısm Students Who Has Taken Automatıon Courses Towards Frontdesk Automatıon Programs
Turizm & Araştırma Dergisi, 2016; 5(2): 43-55
Diaspora Turizmi: Türkiye-Azerbaycan Örneği
Dıaspora Tourısm: A Case Study From Turkey-Azarbaıjan
Turizm & Araştırma Dergisi, 2016; 5(2): 56-64
Turizmde Güdülenme Kuramları Kapsamında Seyahat Acentalarının Reklam Görsellerinin Analizi
Advertısıng Images Analysıs Of The Travel Agencıes In The Context Of Tourısm Motıvatıon Theorıes
Turizm & Araştırma Dergisi, 2016; 5(2): 65-78