Turizm & Araştırma Dergisi
Turistlerin Turizme Yönelik İnternet Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma
A Research On Internet Usıng Habıts Of Tourısts About Tourısm
Turizm & Araştırma Dergisi, 2014; 3(1): 4-18
The Effects Of Belıefs On Gastronomy
Turizm & Araştırma Dergisi, 2014; 3(1): 19-42
Spor Pazarlaması Açısından Futbol Kulüplerine Taraftar Olma Nedenleri
Reasons of Being Supporter of Soccer Clubs With Regard to Sports Marketing
Turizm & Araştırma Dergisi, 2014; 3(1): 43-59
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Kültür Turizmi Açısından Önemi: Topkapı Sarayı Müzesi Örneği 
The Importance Of Immovable Cultural Propertıes In Cultural Tourısm: Topkapı Palace Museum Example
Turizm & Araştırma Dergisi, 2014; 3(1): 60-80